Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Utrudnienia w poruszaniu się pieszych po chodnikach, gdzie parkują auta. Interwencja BRPO w MI

Data:
  • Obywatele postulują zmianę przepisów o ruchu drogowym, które pozwalają na zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych auta o masie do 2,5 t 
  • Taki sposób parkowania na chodnikach jest dziś powszechny, zwłaszcza w dużych miastach - tymczasem jego warunkiem jest zapewnienie możliwości swobodnego poruszania się pieszych
  • W efekcie często muszą się oni przeciskać między samochodami, wchodzić na przejście dla pieszych zza zaparkowanych aut, a nawet ustępować pierwszeństwa pojazdom jeżdżącym po chodnikach
  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przesłało postulaty ruchu społecznego Ministerstwu Infrastruktury z prośbą o stanowisko 

Do RPO wpłynęło pismo popierające postulaty zmiany zasad parkowania samochodów na drogach publicznych, zgłoszone przez ruch społeczny „Miejska Agenda Parkingowa". Jednym z postulatów jest nowelizacja art. 47 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym, który pozwala na zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem przestrzegania zasad zatrzymania i postoju pojazdu określonych w ustawie.

Autorzy wniosku proponują, aby przepisy zezwalały na postój pojazdu na drodze dla pieszych wyłącznie w miejscach wyznaczonych do postoju za pomocą stosownych znaków drogowych lub odpowiedniej infrastruktury drogowej. Chodzi o zlikwidowanie powszechnego dziś parkowania całych samochodów na drogach dla pieszych oraz o spowodowanie, aby stało się to wyjątkiem. 

Mimo, że art. 47 ust. 1 i 2 dopuszczają postój pojazdu na drodze dla pieszych pod określonymi warunkami, które mają zapewnić możliwość swobodnego poruszania się pieszych, to w rzeczywistości kierowcy bardzo często te zasady naruszają. W efekcie piesi muszą np. przeciskać się między samochodami i granicą chodnika, wchodzić na przejście dla pieszych zza zaparkowanych aut, a nawet ustępować pierwszeństwa pojazdom jeżdżącym po chodnikach.  A policja i straż miejska nie są w stanie skutecznie przeciwdziałać takiemu naruszaniu zasad, zwłaszcza w dużych miastach.

Choć z ustawowej definicji  „drogi dla pieszych" wynika, że jedną z jej funkcji  jest możliwość zatrzymania lub postoju na niej pojazdów, to jednak jej głównym przeznaczeniem jest ruch pieszych. Nie powinien on być utrudniany przez parkujące na tej drodze pojazdy - tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, stanowi wykroczenie z art. 90 § 1 Kodeksu wykroczeń.  Pełna realizacja podstawowego celu, któremu ma służyć droga dla pieszych, powinna być zagwarantowana przez działania władz (w tym prawotwórcze) i nie może doznawać uszczerbku kosztem innych jej funkcji.

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski zwraca się do dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI Renaty Rychter o ustosunkowanie się do postulatu "Miejskiej Agendy Parkingowej". Prosi także o poinformowanie, czy w ocenie resortu zaproponowana nowelizacja spowoduje zmniejszenie utrudnień  w poruszaniu się pieszych po chodnikach, związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów - co pozwoli przechodniom na swobodne przemieszczanie się tą częścią drogi dla pieszych.

V.511.229.2024

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski