Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Równa i bezpieczna szkoła – jak ją skutecznie wspierać?” – konferencja w Biurze RPO

Data:

- Edukacja antydyskryminacyjna w szkołach jest niewłaściwie wdrażana, a niekiedy zupełnie jej brakuje – mówiła zastępczyni rzecznika praw obywatelskich dr Sylwia Spurek podczas konferencji, która odbyła się w Biurze RPO. Spotkanie pod hasłem „Równa i bezpieczna szkoła – jak ją skutecznie wspierać?” zostało zorganizowane we współpracy z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Uczestnicy zastanawiali się nad tym, jak zapewnić wszystkim uczniom i uczennicom pełne bezpieczeństwo i ochronę przed dyskryminacją. Punktem wyjścia do dyskusji były wyniki badań zrealizowanych przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Najnowszy raport TEA „Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!” zawiera opis ponad 70 przypadków szkolnej dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, opisywanych w mediach regionalnych w ubiegłym roku. Z przeprowadzonych badań wynika m.in., że dzieci w szkołach narażone są na przemoc ze względu na swój status materialny, płeć, niepełnosprawność czy pochodzenie. Jednocześnie raport przybliża, w jaki sposób na zidentyfikowaną przemoc reagowały instytucje działające w obszarze oświaty i pokazuje, że w wielu takich przypadkach zabrakło adekwatnej reakcji.

Podczas konferencji dr Spurek przypomniała, że szkoły mają obowiązek prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej na podstawie ustawy o systemie oświaty i odpowiednich rozporządzeń ministra edukacji narodowej. Tymczasem, jak wskazała, nauczyciele czy dyrektorzy szkół, którzy prowadzą w sposób nowoczesny i otwarty edukację antydyskryminacyjną, spotykają się z krytyką swoich środowisk lokalnych.

Dlatego konieczne jest podnoszenie świadomości kadry pedagogicznej w tym zakresie, a zmiany powinny także obejmować treści zawarte w podręcznikach. - Postulujemy nowelizację rozporządzenia, które dotyczy dopuszczania podręczników do użytku szkolnego i uzupełnienia go o takie treści, które spowodują, że podręczniki będą także oceniane pod kątem dyskryminacji czy kwestii równego traktowania – podkreśliła Zastępczyni RPO.

W spotkaniu, które miało formę Okrągłego Stołu wzięli udział przedstawiciele instytucji działających w dziedzinie oświaty i praw człowieka, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz kuratoriów.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk