Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rola antydyskryminacyjnych organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych - seminarium w Biurze RPO

Data:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium eksperckie pt. „Pozycja procesowa antydyskryminacyjnych organizacji pozarządowych. Wyzwania” zorganizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego.

Seminarium miało na celu identyfikację głównych wyzwań i problemów, z którymi mierzą się polskie organizacje pozarządowe w realizacji ich uprawnienia do reprezentowania przed sądami interesów osób narażonych na nierówne traktowanie.

Tematem dyskusji były m.in.

  • niska aktywność polskich organizacji społecznych w tym obszarze i jej potencjalne przyczyny,
  • praktyczna realizacja przepisów umożliwiających uczestnictwo organizacji w procesie,
  • ryzyko ponoszenia kosztów sądowych i ich wpływ na niskie zaangażowanie organizacji w procesowe wsparcie osób doświadczających dyskryminacji.

Warto zwrócić uwagę, że dyrektywy Unii Europejskiej zobowiązują państwa członkowskie do zapewnienia, aby organizacje społeczne, które zgodnie z kryteriami krajowymi, mają uzasadniony interes w zapewnieniu realizacji zasady równego traktowania, mogły wszczynać postępowania sądowe lub procedury administracyjne na rzecz osób poszkodowanych nierównym traktowaniem.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Krajowej Rady Sądownictwa, organizacji pozarządowych – Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Kampanii Przeciw Homofobii, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, a także praktycy prawa – adwokaci i radcowie prawni, mający doświadczenie w sprawach dotyczących dyskryminacji i nierównego traktowania.

Wnioski ze spotkania zostaną przekazane właściwym instytucjom publicznym.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk