Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Regulamin subskrypcji

Data:

§ 1

OKREŚLENIA REGULAMINOWE

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. usługodawca – Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą Biura w Warszawie, przy Al. Solidarności 77,
 2. newsletter – informacja przesyłana cyklicznie na adres e-mailowy podany podczas rejestracji w bazie subskrybentów,
 3. subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę subskrypcji newslettera,
 4. subskrypcja – usługa cyklicznego przesyłania newslettera,
 5. rejestracja – zamówienie subskrypcji newslettera, czynność polegająca na wprowadzeniu do bazy subskrybentów adresu e-mailowego, niezbędnego do realizacji tej usługi,
 6. pliki cookies – (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

 

§ 2

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.       Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newslettery należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2.       Korzystanie z usługi Newslettery jest dobrowolne i bezterminowe.

3.       W celu świadczenia usługi Newslettery Rzecznik Praw Obywatelskich pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

4.       Każda zarejestrowana osoba w każdej chwili może dokonać zmiany bądź usunięcia swoich danych, wprowadzonych w procesie rejestracji.

5.       Informacje polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie RPO.

 

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTERY

 

 1. Newslettery rozsyłane są w określonych odstępach czasowych w postaci poczty elektronicznej na adresy e-mailowe dodane do bazy subskrybentów.
 2. Możliwość rejestracji w bazie subskrybentów oraz otrzymywania Newsletterów ma każdy użytkownik internetu, zainteresowany tą usługą.
 3. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez formularz rejestracji dostępny pod adresem https://www.rpo.gov.pl/pl/newsletter/subscriptions.
 4. Po dokonaniu rejestracji, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem zwrotnym, aktywującym subskrypcję Newslettera. Poprzez kliknięcie w link zwrotny subskrybent potwierdza poprawność podanego adresu e-mail oraz wolę korzystania z subskrypcji.
 5. Subskrypcja Newslettera rozpoczyna się po aktywacji subskrypcji, zgodnie z częstotliwością danego Newslettera.
 6. Osoba, która przy zamawianiu subskrypcji Newslettera podała nieprawidłowe dane, tj. adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
 7. W każdej chwili subskrybent ma możliwość rezygnacji z subskrypcji pojedynczego Newslettera lub całej usługi.
 8. Z chwilą rezygnacji na adres subskrybenta nie będzie przesyłany Newsletter, którego dotyczy rezygnacja lub też – gdy rezygnacja dotyczyła wszystkich Newsletterów – subskrypcja zostanie wyłączona całkowicie.
 9. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 

§ 4

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

Aby korzystać z usługi, trzeba mieć komputer z dostępem do internetu, dowolną przeglądarkę internetową oraz czynną i prawidłowo skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

 

 

§ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.       Administratorem Danych jest Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie, przy Al. Solidarności 77.

2.       Dane osobowe, tj. adresy e-mail, zbierane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi Newslettery.

3.       Dane są podawane przez osoby, których dane dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi Newslettery.

4.       Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej usługi Newslettery. 

 

 

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji Newslettera spowodowaną:
  • działaniem sił wyższych,
  • awarią powstałą z winy subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym subskrybenta,
  • jakością łącza (połączenia) subskrybenta z  internetem,
  • awariami urządzeń dostawców internetu subskrybenta.
 2. Newslettery nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

 

 

§ 7

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

 1. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mailowym serwisprasowy@brpo.gov.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres e-mailowy podany podczas rejestracji w bazie subskrybentów oraz treść reklamacji.
 3. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie usługobiorcy informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 4. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 

§ 9

 PRZEPISY KOŃCOWE

 

1.       Regulamin usługi Newslettery dostępny jest pod adresem
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/regulamin-subskrypcji

2.       Rzecznik Praw Obywatelskich zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.

 

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP