Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO apeluje: Ratyfikujmy Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami

Data:

W Polsce żyje ponad 4,5 miliona osób z niepełnosprawnościami:

  • jedynie trzech na dziesięciu uczniów z niepełnosprawnościami uczy się w szkole ogólnodostępnej, która zapewnia edukację włączającą;
  • jedynie 9,1 % osób z niepełnosprawnościami osiąga wykształcenie wyższe (25,8 % osób sprawnych);
  • stopa bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami wynosi ponad 18 %;
  • ponad 70 tysięcy osób z niepełnosprawnością jest ubezwłasnowolnionych.

6 września 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Bezpośrednie stosowanie przez sądy jej przepisów napotyka jednak na poważne utrudnienia. Zgodnie z Konwencją państwo-strona zobowiązane jest jedynie do cyklicznego sprawozdawania postępów w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z tej Konwencji. Protokół fakultatywny przewiduje natomiast możliwość składania skarg indywidualnych przez osoby, które twierdzą, że są ofiarami naruszenia przez państwo-stronę postanowień Konwencji.

Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zwrócił się do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło z apelem o ratyfikowanie przez Polskę Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Apel poparło 170 organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ochrony praw człowieka, równego traktowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

O apelu Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował podczas konferencji prasowej, w której udział wzięły również: Zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania dr Sylwia Spurek, Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO Anna Błaszczak, dr Monika Zima-Parjaszewska z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Anna Rutz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk