Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prosiłem ZUS o ulgę, ale mnie zignorował

Data:

Do Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku zgłosił się pan D. z prośbą o pomoc w sprawie dotyczącej zwrotu pobranego świadczenia z ubezpieczeń społecznych po zmarłej matce.

Wnioskodawca wskazał, że po śmierci matki, na podstawie decyzji ZUS został wezwany do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia emerytalnego, choć prosił ZUS o odstąpienie od tego uzasadniając wniosek swoją trudną sytuacją życiową, a odpowiedzi na to pismo nie dostał – tylko informację, że sprawa przekazana została do windykacji.

Rzecznik wystąpił (BPG.7060.52.2015) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o informacje o stanie sprawy pana D.  W odpowiedzi organ poinformował, że 14 marca 2016 r. skierowano do Pana D. pismo, w którym wyjaśniono, że wniosek o odstąpienie od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń załatwiono odmownie, ponieważ Wnioskodawca nie wskazał szczególnych okoliczności, które uniemożliwiałyby zwrot kwoty nienależnie pobranej.

Rzecznik ponownie wystąpił więc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. wskazując, że w jego ocenie nieprawidłowym jest rozpatrzenie wniosku pana D.. Wnioskodawca otrzymał bowiem jedynie pismo, stanowiące w istocie odpowiedź na jego zażalenie, natomiast postępowanie zainicjowane na wniosek złożony na podstawie z art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 248 ze zm.), który stanowi, że organ rentowy może odstąpić od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, zmniejszyć wysokość potrąceń lub zawiesić dokonywanie tych potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, powinno zostać zakończone wydaną w sprawie decyzją.

W odpowiedzi organ rentowy napisał, że w dniu 16 czerwca 2016 r., w wyniku interwencji Rzecznika, została wydana decyzja odmowna w przedmiocie odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez pana Jerzego D., w której pouczono adresata o przysługujących środkach odwoławczych.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także