Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawa osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych – odpowiedź Ministra Zdrowia

Data:

Do Biura RPO napływa coraz więcej listów obywateli skarżących się na pogorszenie stanu zdrowia wywołane oddziaływaniem turbin wiatrowych, jak również na procedury lokalizowania i budowy farm wiatrowych. Obawy dotyczące bezpiecznego sytuowania elektrowni wiatrowych były także zgłaszane podczas spotkania dr. Bodnara z mieszkańcami Suwalszczyzny. Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa, poprosił również o opinię Ministra Energii.

29 lutego br. do Biura RPO wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia. Sekretarz stanu Jarosław Pinkas podkreślił, że podjęcie działań legislacyjnych w zakresie określenia dopuszczalnych poziomów infradźwięków bezpiecznych dla zdrowia ludzi w środowisku ich przebywania wymaga dokonania dogłębnej analizy środowiska naukowego i lekarskiego. Wskazał także akty prawne służące obecnie ochronie interesów społeczności lokalnej, zamieszkałej w bliskim sąsiedztwie z farmą wiatrową.

Sekretarz stanu poinformował również, że w dniu 19 lutego 2016 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, który dotyczy określenia warunków, zasad i trybu lokalizacji oraz realizacji elektrowni wiatrowych.

Projekt przewiduje m.in.:

  • określenie warunków lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych,
  • wprowadzenie obowiązku uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  • wprowadzenie obowiązku uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację i objęcia elektrowni wiatrowych dozorem technicznym,
  • wprowadzenie wymogu, aby odległość pomiędzy elektrownią wiatrową a zabudowaniami mieszkalnymi (a także obszarami szczególnie cennymi przyrodniczo) była równa lub większa dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej – mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu tej budowli, wliczając elementy techniczne, czyli także łopaty elektrowni wiatrowej, których długość zwykle mieści się między 1/3 a 1/2 wysokości wieży.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP