Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich - zgłoszenia przedłużone do 8 czerwca 2021 r.

Data:

Interesują cię prawa człowieka?

Chcesz poznać pracę doświadczonych specjalistów?

Jesteś gotów uczyć się, jak pomagać ludziom?

Złóż aplikację już dziś, weź udział w naborze na praktyki w BRPO i zdobądź doświadczenie pod opieką ekspertów.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o braku konfliktu interesów
 • skierowanie z Uczelni wystawione na podstawie porozumienia zawartego
 • między BRPO a Uczelnią

Metody selekcji kandydatów:

 • I etap: weryfikacja aplikacji
 • II etap: próbka pracy /kazus/
 • Kazusy zostaną przesłane do osób zakwalifikowanych do II etapu drogą mailową dnia 9.06.2021 r.
 • III etap: rozmowa kwalifikacyjna
 • Do III etapu procesu rekrutacji tj. na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełnią wymagania I i II etapu rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesyłać do 8 czerwca 2021 r. elektronicznie na adres: praktyki@brpo.gov.pl - własnoręcznie podpisane dokumenty należy przesłać w formie skanu lub na adres Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 z dopiskiem: ,, Nabór na praktyki wakacyjne 2021 r.”

Aplikacje złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do Biura). Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do dostarczenia oryginałów dokumentów przed rozpoczęciem praktyk.

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu praktyk w BRPO oraz dokumenty znajdują się na stronie: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/praktyki-i-staz lub pod numerem telefonu 22 551 77 89/ 22 551 78 10; lub praktyki@brpo.gov.pl

Autor informacji: Naczelnik Wydziału Spraw Personalnych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk