Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Poziom pól elektromagnetycznych (PEM) w Polsce jest pod kontrolą. Minister Klimatu i Środowiska do RPO

Data:
  • W odpowiedzi na pytania RPO z 2020 r., który w imieniu zaniepokojonych obywateli pytał o podwyższone przez Ministra Zdrowia normy dopuszczalnego promieniowania, minister Jacek Ozdoba wyjaśnia, że sprawa jest pod kontrolą.
  • RPO wskazał na niepokojące informacje raportu NIK.
  • Minister zapewnia, że informacje dotyczące PEM są badane i aktualizowane, a jego resort zaczął prace nad tym, by lepiej przekazywać informacje o sieci 5G

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ciągu ostatnich kilkunastu analizowało dokumentację dotyczącą stanu prawnego wszystkich rodzajów instalacji radionawigacyjnych, radiolokacyjnych oraz radiokomunikacyjnych, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej, wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne w całym zakresie częstotliwości dla promieniowania niejonizującego. Zweryfikowało też w zakresie merytorycznym opracowania dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem źródeł pól elektromagnetycznych zgłaszanych do organów właściwych do spraw ochrony środowiska – napisał minister Jacek Ozdoba.

W Polsce przez kilkadziesiąt lat dopuszczalny poziom gęstości mocy dla zakresu częstotliwości od do 300 GHz wynosił 0,1 [W/m2]. Wartość ta ustalona była przez Ministra Środowiska. Taki poziom gęstości mocy był wielokrotnie weryfikowany zarówno przez ośrodki badawcze z dziedziny analiz PEM jak i naukowców właściwych do spraw ochrony zdrowia. O wpływie pola elektromagnetycznego na zdrowie jednoznacznie wypowiedziała się Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wydział Oceny Technologii Medycznych w publikacji ukończonej w listopadzie 2019 r., podając przy tym strategię wyszukiwania publikacji jak i szczegółowy diagram selekcji badań. W rezultacie Minister Zdrowia zweryfikował parametry fizyczne oddziaływania pola elektromagnetycznego dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla ludności. 17 grudnia 2019 roku wydał rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Kontrola dopuszczalnych poziomów PEM weryfikowana jest na bieżąco nie tylko przez organy samorządowe właściwe do spraw środowiska, ale nade wszystko przez utworzone niedawno i wyposażone w nowoczesną bazę dedykowanej aparatury pomiarowej Centralne Laboratorium Badawcze wchodzące w skład Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wyniki kontroli, nie stwierdziły w ostatnim okresie przekroczeń dopuszczalnych norm promieniowania dla częstotliwości mikrofalowych, w tym sieci 5G.

Uwzględniając społeczne zapotrzebowanie na informacje w zakresie PEM, w tym stacji bazowych 5G, resort klimatu „podjął działania w kierunku optymalizacji przekazu danych do systemu informacyjnego o instalacjach wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne”. Projekt realizowany jest przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Na bieżąco we współpracy z organami samorządowymi weryfikowane są kwestie dotyczące badań pól elektromagnetycznych stacji bazowych telefonii komórkowych oraz wymogów zgłaszania instalacji pól elektromagnetycznych o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo nie mniejszych niż 15 watów. Dodatkowo, uprzejmie informuję, że w celu eliminacji nieprawidłowości w zakresie badań PEM oraz w procesie weryfikacji dokumentacji instalacji radiokomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sieci 5G, zostały podjęte działania zmierzające do organizacji szerokiej akcji szkoleniowej dla wojewodów na terenie całego kraju – napisał minister Ozdoba.

V.7200.1.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk