Biuletyn Informacji Publicznej RPO

O Uniwersytetach Trzeciego Wieku i uczeniu się seniorów. Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

Data:
  • Czy propozycje zawarte w projekcie ustawy mogą wspierać ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku?
  • Co o projekcie sądzą zainteresowani z ogólnopolskich organizacji UTW?
  • Jakie działania są potrzebne, aby wspierać aktywność seniorów w uczeniu się?

1 lutego br. Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych szukała odpowiedzi na te pytania, rozmawiając o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku (druk 1698)

Autorzy projektu w swych intencjach kierowali się troską o uniwersytety trzeciego wieku, które pracują w trudnych warunkach i ze względu na brak finansowania nie mogą realizować swoich planów. W opinii członków Komisji propozycje zawarte w projekcie ustawy nie przyczynią się jednak do rozwoju ruchu UTW, a nawet stanowią zagrożenie dla jego społecznego, obywatelskiego charakteru i dotychczasowego dorobku.

Podczas dyskusji, uczestnicy spotkania zwrócili uwagę przede wszystkim na:

  • brak szerokich konsultacji przed zgłoszeniem projektu do Marszałka Sejmu, przez co w projekcie znalazły się zapisy nie odpowiadające ruchowi UTW. Świadczą o tym opinie zgłaszane przez różne środowiska (organizacje UTW, uczelnie współpracujące z UTW);
  • potrzebę zachowania różnorodności form działania UTW i społecznego charakteru ruchu UTW, stanowiącą wartość i warunek rozwoju ruchu;
  • potrzebę dyskusji o tym, jakie wsparcie jest konieczne dla rozwoju ruchu UTW oraz innych form uczenia się osób starszych (np. klubów seniora).

W dyskusji podkreślano, że UTW to nie tylko forma ustawicznego kształcenia, spełnia także funkcję organizacji życia seniorów, jest miejscem integracji społecznej. Ruch UTW jest ruchem oddolnym, a przez to niezwykle zróżnicowanym. Znajdują w nim miejsce UTW nastawione na kształcenie we współpracy z uczelniami, jak również wyraźnie preferujące zajęcia integracyjne, sportowe i kulturalne.

Zauważono, że do rozwoju uczenia się seniorów konieczne jest kształcenie specjalistów wspierających ruch: gerontologów, geriatrów, animatorów kultury, asystentów osób wymagających wsparcia, opiekunów osób starszych, liderów organizacji seniorskich.

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych postanowiła włączyć temat całożyciowego uczenia się osób starszych do planu swoich prac na 2022 rok.

Mimo, że poselski projekt ustawy nie zyskał akceptacji, posłankom i posłom należy się podziękowanie za wywołanie dyskusji o formach kształcenia, potrzebnym wsparciu i aktualnym stanie funkcjonowania uniwersytetów trzeciego wieku. Komisja wyraża nadzieję, że wspólna debata doprowadzi do wypracowania dobrych, nowoczesnych rozwiązań dla różnych form uczenia się seniorów, w tym również dla UTW.

W spotkaniu udział wzięli: Rzecznik Praw Obywatelskich, członkowie Komisji oraz przedstawiciele UTW, organizacji społecznych i Sejmu RP.

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński