Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych z udziałem RPO prof. Ireny Lipowicz.

Data:

21 stycznia 2013 r. obyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych z udziałem RPO prof. Ireny Lipowicz. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu prac Komisji nad monografią „Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje” oraz zaplanowaniu działań Komisji na dalszy okres. 

Zastępca dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO przekazał informację o prowadzonej korespondencji RPO z Ministrem Zdrowia w sprawie pominięcia w obecnie obowiązującym rozporządzeniu lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń na niektóre przedmioty ortopedyczne. 

Przekazano również informację o wystąpieniu RPO do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w związku z przygotowaniem całościowej polityki względem starzejącego się społeczeństwa, w którym RPO zwraca uwagę na potrzebę określenia zasad i wartości, jakimi powinny kierować się podmioty polityki społecznej.

Zgłoszono propozycje tematów kontroli dla NIK:

  • zagadnienia związane z opieką długoterminową,
  • system wynagrodzeń personelu w szpitalach,
  • ustawa refundacyjna leków.

Ustalenia:

  • Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej standardów działania domów opieki długoterminowej, zawierającej wskazówki do przeprowadzenia kontroli wymienionych placówek.
  • Podziękowanie w imieniu Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych dla Jurka Owsiaka i WOŚP za podjęte działania na rzecz osób starszych. (Odpowiedź Jurka Owsiaka.)
  • Przygotowanie harmonogramu konsultacji regionalnych monografii „Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje”.
  • Biuro RPO umieści na stronie internetowej poradnik Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW dotyczący sposobów utworzenia UTW jako stowarzyszenia oraz standardów działań UTW
  • Opracowanie Złotej Księgi Dobrych Praktyk.
  • Przygotowanie projektu społecznej kampanii dotyczącej języka, którym mówimy o starości.

Rzecznik poprosiła członków Komisji o udział w konferencji prasowej inaugurującej nowy projekt Fundacji Dzieci Niczyje – Kampania społeczna „Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia”. Poprosiła również o promocję konkursu w środowiskach członków Komisji.

 

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz