Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Policja opracowała algorytmy oceny życia i zdrowia w sytuacjach przemocy w rodzinie

Data:

Komenda Główna Policji przy współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, opracowała algorytmy i kwestionariusze, które posłużą funkcjonariuszom Policji w ocenie ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.

Sporządzenie taki algorytmów to jeden z postulatów organizacji pozarządowych zamieszczonych w raporcie RPO "Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 9 Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami". O konieczności przyjęcia takich rozwiązań mowa jest również w art. 51 podpisanej przez Polskę Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk