Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Piotr Pawłowski

Data:

Piotr Pawłowski jest założycielem i prezesem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Pan Piotr Pawłowski jest osobą niepełnosprawną ruchowo. Liczne bariery jakie napotykał w swoim życiu, skłoniły go do założenia w 1995 r. Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Stowarzyszenie to propaguje i urzeczywistnia ideę integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, opartą na współistnieniu, współpracy i partnerstwie. Podejmowane są liczne inicjatywy, jak choćby organizowanie pomocy psychologicznej, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych, pośrednictwo pracy, czy wreszcie działalność na rzecz usuwania barier architektonicznych. W ramach stowarzyszenia powstał projekt ustawy przeciw dyskryminacji, który przekazano premierowi. Stowarzyszenie przyczyniło się do wprowadzenia zmian w przepisach o ruchu drogowym, dzięki którym umożliwiono nakładanie mandatów na kierowców parkujących w miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Pan Piotr Pawłowski niewątpliwie szerzy ideę równości wszystkich obywateli, niezależnie od ich sytuacji życiowej i statusu społecznego. 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk