Oświadczenie. Międzynarodowy Dzień Kobiet 2021 - szansą globalnych działań, aby sprawiedliwość była dostępna dla wszystkich na równych zasadach

Data:

8 marca 2021 r. po raz pierwszy - w Międzynarodowym Dniu Kobiet – Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dołączył do Stowarzyszenia na rzecz Zapobiegania Torturom i do 41 innych organów monitorujących miejsca pozbawienie wolności z całego świata aby wspólnie wezwać rządy do podejmowania nieustannych działań na rzecz ochrony kobiet w więzieniach.

Na całym świecie ponad 75 krajowych i lokalnych niezależnych organów monitorujących, ustanowionych na mocy Protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ przeciwko torturom (OPCAT) – znanych jako krajowe mechanizmy prewencji - działa na rzecz ochrony godności i sprawiedliwości osób pozbawionych wolności.

Przeprowadzamy regularne wizytacje miejsc pozbawienia wolności. Prowadzimy indywidualne rozmowy z osadzonymi, członkami ich rodzin i z personelem. Dokumentujemy jak środowisko więzienne wpływa na kobiety, zarówno tymczasowo aresztowane, jak i skazane. Przygotowujemy raporty dla władz, w których zwracamy uwagę na dyskryminację i przemoc ze względu na płeć, jakich doświadczają kobiety w więzieniach. Zajmujemy się też sytuacjami, w których kobiety są szczególnie narażone na przemoc ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość i ekspresję płciową, niepełnosprawność. Co ważne, przedstawiamy zalecenia w celu przeprowadzania i monitorowania zmian w prawie, polityce, procedurach i praktykach. Robimy to wszystko w oparciu o trwały i konstruktywny dialog z władzami.

Monitorowanie sytuacji i potrzeb kobiet jest ważną częścią naszej pracy i ma ono szczególnie znaczenie w czasie trwającej pandemii COVID-19.

Pandemia dodatkowo obciążyła system więzienny na całym świecie, stwarzając nowe wyzwania dla personelu i narażając osadzonych na zwiększone ryzyko. Przekazujemy informacje o wpływie ograniczeń wprowadzonych w celu powstrzymania wirusa na sytuację kobiet w więzieniach. Po zawieszeniu odwiedzin i ograniczeniu codziennych aktywności, wiele z nich zostało bowiem  odizolowanych, dotkniętych emocjonalnie i pozbawionych materialnego wsparcia. Dzieci również cierpią, ponieważ nie mogą zobaczyć swojej matki. Na podstawie naszych obserwacji zdecydowanie opowiadamy się za wprowadzeniem programów przedterminowego zwolnienia i alternatywnych środków do pozbawienia wolności w stosunku do kobiet.

W celu wzmocnienia naszych zaleceń odwołujemy się do Reguł ONZ postępowania z kobietami pozbawionymi wolności oraz skazanymi wobec których stosowane są kary o charakterze nieizolacyjnym (Reguły z Bangkoku), które przyjęte zostały dziesięć lat temu. Opieramy się również na innych uzupełniających standardach, takich jak Reguły Nelsona Mandeli i Reguły z Yogyakarty. W wzmocnieniu ochrony kobiet przebywających w więzieniach i w promowaniu niedetencyjnych środków Reguły z Bangkoku są szczególnie istotne podczas pandemii COVID-19.

Doceniamy pozytywne działania podjęte przez państwa na całym świecie w celu ochrony praw kobiet w więzieniach. Istnieje jednak potrzeba większych i trwałych działań, zwłaszcza podczas pandemii COVID-19. Dlatego wspólnie wzywamy wszystkie państwa do ponownego zobowiązania się do ochrony godności, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony wszystkich kobiet przebywających w więzieniach oraz do ustanowienia alternatyw do pozbawienia wolności kobiet mających kontakt z prawem. Zasady z Bangkoku, wraz z zaleceniami krajowych mechanizmów prewencji, zapewniają władzom solidną podstawę do uczynienia wymiaru sprawiedliwości dostępnego dla wszystkich na równych zasadach.

Podpisali się:

 • Association for the Prevention of Torture (APT)
 • Austrian Ombudsman Board as National Preventive Mechanism
 • Comisión por la Memoria - Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires / Argentina
 • Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Mendoza / Argentina
 • Comité de Prevención contra la Tortura / Chile
 • Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de Argentina / CNPT-AR
 • Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) / Togo
 • Human Rights Defender of Armenia as the National Preventive Mechanism
 • Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia
 • Instance Nationale pour la Prévention de la Torture (INPT) / République Tunisienne
 • Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro / Brasil
 • Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura de Pernambuco / Brasil
 • Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Argentina
 • Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura - MNPCT/Brasil
 • Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes - Defensoría del Pueblo / Ecuador
 • Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNPT) / Costa Rica
 • Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura MNP-CONAPREV / Honduras
 • Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura – Defensoría del Pueblo / Perú
 • Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura / Paraguay
 • Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (INDDHH – MNP) / Uruguay 
 • Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos / México
 • Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, Penas y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNPT) / Panamá
 • Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg
 • National Center of the Kyrgyz Republic for the Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
 • National Commission for the Prevention of Torture (NCPT) / Switzerland
 • National Guarantor for the Rights of Persons Deprived of Liberty / Italy
 • National Mechanism for the Prevention of Torture / Poland
 • National Preventive Mechanism – Commissioner for Fundamental Rights / Hungary
 • National Preventive Mechanism – Ombuds Institution / Croatia
 • National Preventive Mechanism – Protector of Citizens / Serbia
 • National Preventive Mechanism - Protector of Human Rights and Freedoms / Montenegro
 • National Preventive Mechanism - Romanian Ombudsman
 • National Preventive Mechanism (Ombudsman’s Office) / Portugal
 • National Preventive Mechanism of South Africa (SA NPM)
 • National Preventive Mechanism of the Republic of Moldova (Office of the People’s Advocate)
 • New Zealand Human Rights Commission as Central National Preventive Mechanism
 • Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes / Guatemala
 • Ombudsman of the Republic of North Macedonia - National Preventive Mechanism
 • Public Defender of Georgia as National Preventive Mechanism
 • UK National Preventive Mechanism
 • Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights
 • Victorian Ombudsman – Australia

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2021-03-08 12:33:55
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk