Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Omyłkowe zajęcie rachunku bankowego – odpowiedź KNF

Data:

RPO zwrócił się do Przewodniczącego KNF w sprawie dokonywania zajęć rachunku bankowego w stosunku do osób, które nie są dłużnikiem, a posiadają tożsame lub podobne dane, co osoba rzeczywiście zobowiązana. RPO odwołał się do sprawy indywidualnej, w której komornik wskazał błędny numer PESEL dłużnika, a bank bez weryfikacji danych obywatela, dokonał zajęcia rachunku bankowego innej osoby.

Przewodniczący KNF poinformował, że przeprowadzono analizę praktyk banków związanych z realizacją egzekucji świadczeń pieniężnych z rachunków bankowych, która wykazała problemy zarówno wynikające z nieprecyzyjnych przepisów prawa, jak i ze stosowanych przez organy egzekucyjne praktyk. W związku z tym KNF wystąpiła do Ministra Finansów oraz Ministra Sprawiedliwości, sygnalizując konieczność rozważenia zmian legislacyjnych.

Po zbadaniu sprawy indywidualnej bank przyznał, że blokada rachunku bankowego była działaniem niezasadnym. Bank rekomendował usunięcie danych poszkodowanego obywatela zamieszczonych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz zwrócił naliczone opłaty tytułem wystawionych monitów i odsetek.

Rzecznik Praw Obywatelskich będzie uważnie monitorował tę kwestię i interweniował, gdy poweźmie wiadomość wskazującą na powyższe nieprawidłowości.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP