Ograniczenie w czasie możliwości stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych wydanych z rażącym naruszeniem prawa

Data:

25 września 2017 r. Rzecznik ponownie, po raz trzeci już z kolei (poprzednie pisma Rzecznika z 7 stycznia 2016 r. i z 28 kwietnia 2017 r.), wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z  12 maja 2015 r. (sygn. P 46/13), dotyczącego art. 156 k.p.a. (IV.7004.45.2015)

Zgodnie z tym przepisem możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, i to w każdym czasie, niezależnie od tego, kiedy taka wadliwa decyzja została wydana. Rozwiązanie takie umożliwia obecnie m.in. przeprowadzanie procesów reprywatyzacyjnych. Mimo że jego częściową niekonstytucyjność stwierdzono ponad półtora roku temu, do tej pory przepis ten nie został znowelizowany.

Pomimo że z dotychczasowej korespondencji wynikało, że stosowne prace legislacyjne się toczą, w ostatniej odpowiedzi z 2 listopada 2017 r. Minister poinformował jednak, że robocze spotkanie uzgodnieniowe przedstawicieli kilku resortów nie doprowadziło do wypracowania wspólnego, jednolitego stanowiska. Oznacza to niestety, że przedłuża się stan niepewności prawnej co do tego, czy i kiedy można stwierdzać nieważność dawnych decyzji – usunięcie tej niejasności zgodnie z wytycznymi TK było głównym celem interwencji RPO.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-12-15 09:15:05
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk