Odpowiedź MEN ws. edukacji antydyskryminacyjnej

Data:

Minister Edukacji Narodowej udzielił odpowiedzi na wystąpienie RPO skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania kompleksowego planu działań, który zapewni migrantom godne przyjęcie w naszym kraju oraz zagwarantuje poszanowanie ich praw i wolności. Zapewnił, że Ministerstwo podejmowało i podejmuje działania ukierunkowane na przygotowanie młodego pokolenia do nowych wyzwań, w tym tych wynikających z podejmowanych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych dotyczących uchodźców. Uczniowie realizują obowiązkowo edukację antydyskryminacyjną i wielokulturową przez cały okres kształcenia, począwszy od wychowania przedszkolnego.

Minister wskazał również na ważną rolę nauczycieli, których ustawowym zadaniem jest m.in. kształcenie i wychowanie młodzieży w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka oraz dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako centralna jednostka doskonalenia nauczycieli podległa i nadzorowana przez Ministra Edukacji Narodowej, realizuje wiele zadań w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych nauczycieli. Minister powołał także konsultanta ds. integracji i pracy z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole. Konsultant opracowuje materiały szkoleniowe i informacyjne dotyczące przyjęcia do szkoły i pracy dydaktycznej z dziećmi cudzoziemskimi. Przygotowuje też i prowadzi spotkania informacyjno-szkoleniowe dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczności lokalnych.

Ponadto Minister poinformował, że od września 2013 r. do chwili obecnej wspiera finansowo i merytorycznie realizację w Polsce młodzieżowej kampanii Rady Europy przeciwko mowie nienawiści No Hate Speech (w Polsce kampania realizowana jest pod hasłem Bez nienawiści). Edukacja wielokulturowa wzmacniana jest także przez realizację olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych, ogłaszanie otwartych konkursów o tematyce regionalnej i kulturowej oraz politykę patronacką Ministra Edukacji Narodowej.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2015-11-23 13:48:49
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:54:13
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP