Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź MEN na wystąpienie dot. kryteriów wyboru podręczników

Data:

 

Minister Edukacji Narodowej udzielił odpowiedzi na wystąpienie RPO w sprawie kryteriów wyboru podręczników w szkołach publicznych. Minister poinformował, że oferowanie nauczycielom lub dyrektorom szkół korzyści oraz przyjmowanie ich w zamian za wybór konkretnego podręcznika jest niezgodne z prawem i o każdym takim przypadku należy powiadomić odpowiedni organ kontroli.

 

W lutym 2013 r. na stronie internetowej MEN zostało przedstawione stanowisko w powyższej kwestii, informujące o organach właściwych do pełnienia kontroli nad szkołami w tym zakresie. Kwestia wyboru podręczników omawiana była również na cyklicznej naradzie z kuratorami oświaty w dniach 11-12 kwietnia 2013 r., podczas której kuratorzy zostali także poproszeni o poinformowanie dyrektorów szkół o stanowisku Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie. Ponadto Ministerstwo zwróciło się do kuratorów oświaty o przeprowadzenie kontroli doraźnych dotyczących prawidłowości wyboru podręczników.

 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP