Biuletyn Informacji Publicznej RPO

NSA uwzględnił wniosek Rzecznika i oddalił skargę ARiMR

Data:


5 czerwca br. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W wyroku sąd uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich i uchylił rozstrzygnięcie Agencji o odmowie udzielenia pomocy w ramach działania “Modernizacja gospodarstw rolnych”- priorytet “środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego”. Rzecznik zarzucił naruszenie przepisu § 5a ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, poprzez błędną wykładnię polegającą na stwierdzeniu, że wnioskodawca nie spełnił warunku określonego w powyższym przepisie i nie przysługuje mu pomoc na operację dotyczącą priorytetu z powodu niewpisania do rejestru producentów w dniu złożenia wniosku. RPO wniósł o uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia ARiMR, odmawiającego przyznania pomocy, jako wydanego z naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez ARiMR. WSA w Warszawie podzielił argumentację Rzecznika, zgodnie z którą powyższy przepis nie wymaga, aby wnioskodawca był wpisany do rejestru w dniu złożenia wniosku, gdyż wpis taki może nastąpić w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a wydaniem rozstrzygnięcia przez Agencję. NSA podzielił tę argumentację i oddalił skargę Agencji (sygn. II GSK 568/13).

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP