Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Niejasne przepisy dotyczące manipulacji instrumentami finansowymi – odpowiedź Ministra Finansów

Data:

Przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące manipulacji instrumentami finansowymi, są na tyle nieprecyzyjne, że mogą powodować trudności z określeniem, jakie zachowania na rynku są dozwolone, a jakie zakazane. Zasady prawidłowej legislacji nakazują, aby uchwalane przepisy były jasne, precyzyjne i poprawne pod względem językowym. RPO wystąpił do Ministra Finansów z prośbą o informację na temat planowanych prac nad nowelizacją wskazanej ustawy.

Minister poinformował, że obecnie we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego prowadzi końcowe prace związane z przygotowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem tego projektu jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (nr 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.) oraz umożliwienie stosowania rozporządzenia PE i Rady w sprawie nadużyć na rynku (nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.).

Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UC19 z planowanym terminem przyjęcia przez Radę Ministrów w II kwartale 2016 r.

Ponadto, Minister wskazał, że ww. rozporządzenie PE i Rady od dnia 3 lipca 2016 r. będzie stosowane bezpośrednio w polskim porządku prawnym. Przepisy rozporządzenia spełniają natomiast standardy, na które zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP