Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nie będzie kontroli odmów dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych przez sądy administracyjne

Data:
  • Nie ma powodu, by poddawać decyzje o dofinansowaniu przedsięwzięć proekologicznych kontroli sądów administracyjnych
  • 28 grudnia 2018 r. minister środowiska Henryk Kowalczyk odpowiedział Rzecznikowi na jego wystąpienie z 12 lutego 2018 r.

Rzecznik powoływał się w nim na skargi ludzi na to, że decyzje urzędów o tym, czy ktoś spełnia kryteria na przyznanie dotacji, pozostają poza jakąkolwiek kontrolą.

Rzecznik wskazywał, że w Prawie ochrony środowiska brakuje regulacji, które gwarantowałyby realizację prawa do sądu wnioskodawcom, którym odmówiono udzielenia dofinansowania. Konsekwencją tej luki jest praktyka organów władzy publicznej informowania o negatywnym rozpatrzeniu wniosku zwykłym pismem. Forma ta nie daje wnioskodawcom gwarancji załatwienia ich sprawy w zgodzie ze standardami demokratycznego państwa prawnego.

Minister Kowalczyk odpowiedział, że Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie mają charakteru organów administracji publicznej, a więc nie wydają podlegającej kontroli sądów administracyjnych decyzji administracyjnych. Dlatego udzielają dofinansowania na podstawie umów cywilnych .

Minister nie podziela również opinii RPO o braku możliwości korzystania przez wnioskodawców z prawa do sądu i ochrony praw podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, w tym dochodzenia odszkodowania za ewentualne szkody poniesione przez wnioskodawców w związku z wadliwym działaniem NFOŚiGW oraz wfośigw na etapie oceny wniosku.

Mając na uwadze cywilnoprawny charakter działalności tych instytucji, wnioskodawca może wystąpić do sądu powszechnego z powództwem o odszkodowanie za poniesione szkody na podstawie Kodeksu cywilnego.

V.7200.28.2017

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk