Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Monitorowanie przestępstw z nienawiści przez MSW

Data:

Przyjęty przez Radę Ministrów w grudniu 2013 r. „Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016” jest kluczowym dokumentem określającym konkretne działania z zakresu równego traktowania i niedyskryminacji oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację.

Jednym z podstawowych obszarów działania określonych w Programie jest przeciwdziałanie przemocy i zwiększenie ochrony osób doświadczających przemocy. Niektóre ze wskazanych w tym obszarze celów mają zostać osiągnięte poprzez działania Ministra Spraw Wewnętrznych.

W związku z tym, Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Minister Spraw Wewnętrznych z prośbą o przekazanie m.in. danych liczbowych dotyczących prowadzonego przez Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka monitoringu przestępstw z nienawiści oraz opracowanej w oparciu o te dane charakterystyki zjawiska. Rzecznik poprosiła także o poinformowanie, czy prowadzone czynności dały podstawy do sformułowania postulatów w zakresie zmian organizacyjnych lub legislacyjnych, mających na celu podniesienie poziomu ochrony prawnej grup narażonych na dyskryminację [Pismo do MSW].

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk