Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Minister Środowiska podziela pogląd RPO, że trzeba zmienić przepisy o opłatach za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości rekreacyjnych

Data:

Minister Środowiska podziela pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich o konieczności podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów dotyczących ryczałtowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości rekreacyjnych.

Skargi obywateli sprawiły, że Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił wątpliwości konstytucyjne wobec - wprowadzonych na początku 2015 roku - przepisów przewidujących, że w odniesieniu do nieruchomości rekreacyjnych pobierana ma być ryczałtowa opłata za odbiór odpadów.

W ocenie Rzecznika zobowiązanie gmin do stosowania takiej samej stawki ryczałtowej zarówno w odniesieniu do nieruchomości, które są wykorzystywane przez wiele miesięcy w roku, jak i tych, które są wykorzystywane sporadycznie, narusza konstytucyjny standard równości podatkowej.

Rzecznik wskazał także, że wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r., sygn. akt K 17/12, ustawodawca nie określił górnej granicy opłaty ryczałtowej, jaką mogą stosować gminy.

W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi Minister Środowiska potwierdził, że z docierających do niego sygnałów także wynika, że w wielu przypadkach ryczałtowa opłata jest ustalana niezgodnie z obowiązującym prawem.

W związku z tym podzielił pogląd Rzecznika o konieczności interwencji legislacyjnej, "zwłaszcza że przemawiają za tym względy dostosowania omawianej regulacji do standardów konstytucyjnych, przynajmniej poprzez określenie [...] górnej stawki opłaty ryczałtowej od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne".

Rzecznik Praw Obywatelskich będzie monitorował przebieg zapowiedzianych przez Ministra Środowiska prac.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk