Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Minister Sprawiedliwości odpowiada w sprawie programów dla sprawców przemocy w rodzinie opuszczających zakłady karne

Data:

W Biurze RPO prowadzone są wielowymiarowe działania w zakresie problematyki zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Jednym z aspektów tego problemu, znajdującym się w zainteresowaniu Rzecznika, są kwestie dotyczące postępowania ze sprawcami przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie, którzy odbywają karę pozbawienia wolności orzeczoną za takie przestępstwa. Podczas pobytu w zakładach karnych osoby te powinny być objęte oddziaływaniami, których celem jest powstrzymanie ich przed dalszym stosowaniem przemocy. Rzecznik w odpowiedzi na swoje wystąpienie w tej sprawie otrzymał odpowiedź od Ministra Sprawiedliwości. Minister podziela pogląd Rzecznika o stosunkowo niewielkiej liczbie orzekanego wobec skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy wobec osób najbliższych, obowiązku uczestniczenia w programie korekcyjno-edukacyjnym, w stosunku do wszystkich skazanych za tego rodzaju przestępstwa. Jednocześnie w odpowiedzi Minister udzielił wyjaśnień dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej.  

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk