Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Lubelski sąd wycofał zapis regulaminu, który kwestionował RPO

Data:
Tagi: sądy
  • Po interwencji RPO Sąd Okręgowy w Lublinie wycofał zapis regulaminu o tym, że mogą do niego wchodzić wyłącznie osoby po okazaniu aktualnego wezwania lub zawiadomienia o terminie rozprawy lub posiedzenia, bądź też po wykazaniu potrzeby wejścia

  • Uchylenia zapisu zażądał Rzecznik Praw Obywatelskich, który uznał go za sprzeczny z konstytucyjną zasadą  jawności postępowań sądowych

Rzecznik otrzymał skargę, z której wynikało, że na terenie Sądu Okręgowego w Lublinie dochodziło do naruszeń zasady jawności rozpraw. Przyczyną tych naruszeń były postanowienia „Regulaminu bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Okręgowym w Lublinie” przewidujące ograniczenie możliwości wejścia obywateli na teren budynków sądów wyłącznie po okazaniu aktualnego wezwania lub zawiadomienia o terminie rozprawy lub posiedzenia, bądź też po wykazaniu potrzeby wejścia.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Prezesa tego sądu z prośbą o usunięcie z regulaminu tego przepisu.

W odpowiedzi na swoje wystąpienie Rzecznik został poinformowany, że Zarządzeniem Nr Adm. 0001-62/18 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Okręgowym w Lublinie zmodyfikowano § 3 Regulaminu nadając mu następujące brzmienie:

1. Na teren Sądu mogą wchodzić osoby wezwane przez Sąd, oraz osoby, które wskażą na wolę uczestniczenia w jawnej rozprawie lub posiedzeniu lub na inną potrzebę wejścia.

2. Policja Sądowa/służba ochrony, jeżeli uzna to za uzasadnione ze względów bezpieczeństwa, może żądać od osoby wchodzącej do sądu lub przebywającej na jego terenie okazania dowodu tożsamości.

3. Osoby upoważnione do przebywania w Sądzie zobowiązane są do poruszania się wyłącznie w kierunku miejsca docelowego, określonego np. na wezwaniu lub zawiadomieniu.

 

Treść Regulaminu została zamieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie w dniu 7 sierpnia 2018 r.

 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk