Koronawirus. Sytuacja rodzinnej pieczy zastępczej wymaga wsparcia

Data:
  • Do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek wciąż trafiają dzieci, także w trybie interwencyjnym 
  • Niestety, nie ma mechanizmów weryfikacji, czy przyjmowane dzieci nie miały wcześniej kontaktu z osobami z grupy ryzyka
  • Niepokój potęguje okoliczność, że realizatorzy pieczy zastępczej nie zostali objęci żadnymi dodatkowymi rozwiązaniami systemowymi
  • Nie ma też wytycznych co do postępowania w sytuacji pandemii oraz zabezpieczenia osób przebywających w pieczy

Sytuacja pandemii wymaga od rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz służb społecznych niestandardowych działań. Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także innych aktów prawnych wydanych w związku z pandemią - nie wstrzymały realizacji orzeczeń o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

Oznacza to, że do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek wciąż trafiają dzieci, także w trybie interwencyjnym. Jednostki pieczy realizują zadania w normalnym trybie - oczywiście dostosowanym do obecnych warunków. Wprowadzenie do odwołania stanu epidemii powoduje, że perspektywa ustabilizowania sytuacji jest niepewna.

Stan epidemii wywołuje niepokoje w środowisku opiekunów zastępczych, Mają oni obawy związane z przyjmowaniem „nowych” dzieci do rodzin i placówek, z uwagi na realne zagrożenie zdrowotne ich jako opiekunów oraz wychowanków. Brak jest bowiem jakichkolwiek mechanizmów pozwalających na weryfikację, czy przyjmowane dzieci nie miały wcześniej kontaktu z osobami z grupy ryzyka. Niepokój potęguje to, że realizatorzy pieczy zastępczej nie zostali objęci żadnymi dodatkowymi rozwiązaniami systemowymi. Nie sformułowano instrukcji oraz wytycznych dotyczących procedowania w sytuacji pandemii oraz zabezpieczenia osób przebywających w pieczy.

RPO zwrócił się do Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o niezwłoczne działania na rzecz wsparcia instytucji pieczy zastępczej i zapewnienia dobra dzieci.

III.554.5.2020

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2020-04-03 12:03:56
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2020-04-27 09:17:20
Operator: Łukasz Starzewski