Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Zarażenia i kwarantanna podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Data:
  • 351 studentów-podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej odbywa kwarantannę w całym kraju. 56 osób jest zakażonych
  • Studenci odbywający kwarantannę na terenie uczelni mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, środki czystości i dostęp do Wi-Fi
  • SGSP nie otrzymała wytycznych, jak dostosować miejsce kwarantanny – zaznaczył rektor uczelni

Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Paweł Kępka odpowiedział na wystąpienie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z 7 kwietnia 2020 r. W związku z doniesieniami medialnymi KMPT pytał o działania podjęte w ramach epidemii koronawirusa. Dom studencki funkcjonujący w Szkole Głównej Służby Pożarniczej stał się bowiem miejscem zbiorowej kwarantanny.

Takie obiekty są miejscami pozbawienia wolności w rozumieniu art. 4 Protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ ws. zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Osoby w nich przebywające powinny mieć więc zapewnione odpowiednie warunki bytowe, a ich prawa powinny być przestrzegane zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur to jeden z zespołów w Biurze RPO. Sprawdza jak wygląda realizacja tych praw w praktyce.

W odpowiedzi z 20 kwietnia Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wskazał, że kwarantanną objęto 351 studentów-podchorążych (w tym 56 zakażonych). Natomiast u funkcjonariuszy i pracowników SGSP nie potwierdzono zakażeń (przeprowadzono ok. 200 testów).

- Część funkcjonariuszy i pracowników SGSP zostało objętych kwarantanną z uwagi na kontakt bezpośredni ze studentami-podchorążymi. Decyzje (w tym ustne) wydawał Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa mazowieckiego – zaznaczył nadbryg. Paweł Kępka.

Studenci-podchorążowie zostali ulokowani w różnych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Większość z nich (z dodatnim wynikiem na obecność koronawirusa) przebywa w izolatorium wskazanym przez GIS MSWiA poza terenem uczelni. Studenci obywają kwarantannę w następujących placówkach:

  • na terenie SGSP w rejonach zakwaterowania kompanii szkolnych i plutonów magisterskich, zostali przydzieleni nie więcej niż po 2 osoby do jednego pokoju – łącznie 121 studentów-podchorążych (w tym 2 zakażonych – są dodatkowo izolowani);
  • w ośrodkach innych jednostek organizacyjnych PSP na terenie kraju – łącznie 176 studentów-podchorążych (w tym 1 z wynikiem dodatnim na obecność koronawirusa);
  • w kwarantannie domowej (za zgodą służb sanitarnych) – 2 studentów-podchorążych (w tym 1 zakażony);
  • w izolatorium na terenie Warszawy (52 osoby u których potwierdzono zakażenie).

Tylko miejsca kwarantanny utworzone na terenie SGSP obsługiwane są przez funkcjonariuszy i pracowników SGSP, pozostałe obsługiwane są przez właściwe jednostki organizacyjne PSP, a izolatorium MSWiA funkcjonuje zgodnie z odrębnymi przepisami.

- SGSP nie otrzymała wytycznych w jaki sposób należy dostosować miejsce kwarantanny – zaznaczył rektor uczelni. Wskazał przy tym, że miejsca te wyznaczono w oparciu o możliwości lokalowe, którymi dysponuje SGSP, kierując się oceną stopnia zagrożenia dla pozostałych studentów-podchorążych oraz funkcjonariuszy i pracowników przebywających w SGSP.

Nadzór nad osobami pozostającymi w kwarantannie sprawowany jest w sposób ciągły poprzez funkcjonariuszy PSP wyznaczonych na koordynatorów z Pododdziałami Szkolnymi oraz przez Oficera Dyżurnego SGSP. Strażacy w służbie kandydackiej (studenci-podchorążowie) pełnią służbę w systemie skoszarowanym, co oznacza, że przebywają w miejscu wyznaczonym przez przełożonego pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wymagania dotyczące odbywania kwarantanny zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora-Komendanta SGSP nr 31/20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu odbywania kwarantanny nałożonej na podstawie decyzji administracyjnej Państwowego Inspektora Sanitarnego w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

- Osoby pozostające w kwarantannie otrzymują wyżywienie, które przysługuje im bezpłatnie na podstawie ustawy o PSP i przepisów wykonawczych i zapewnia je SGSP. Regularne posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) dostarczane są przez funkcjonariuszy PSP. Wszelkie inne potrzeby bytowe, które są zgłaszane przez osoby pozostające w kwarantannie, zaspokajane są przez SGSP, która dokonuje zakupów i dystrybucji. Dotyczy to także lekarstw – podkreślił nadbryg. Paweł Kępka.

Środki higieniczne są także bezpłatnie zapewniane przez uczelnię, na podstawie zgłoszenia osoby objętej kwarantanną. Na teranie placówki zapewniony jest bezpłatny dostęp do sieci WiFi oraz telefony stacjonarne umożliwiające połączenia wewnętrzne np. z Oficerem Dyżurnym SGSP.

Rektor SGSP wskazał, że uczelnia ma odpowiednią liczbę środków dezynfekcyjnych oraz sprzętu ochronnego, kontrolowane są stany magazynowe, a w razie potrzeby uzupełniane. W sytuacjach szczególnych SGSP wspierana jest przez Agencję Rezerw Materiałowych. Pomieszczenia, pojazdy i kontenery sanitarne są na bieżąco dezynfekowane poprzez firmę zewnętrzną oraz specjalistyczną jednostkę ratownictwa chemicznego PSP.

Osoby, które zdradzają symptomy zakażenia koronawirusem są niezwłocznie izolowane i poddawane szczególnej obserwacji. Taka osoba kontaktuje się z wyznaczonym lekarzem (2 lekarzy do zapewnienia stałej pomocy), a w zależności od decyzji lekarza także ze służbami sanitarnymi. Dalsze działania uzależnione są od decyzji tych służb. Rektor uczelni zapewnił, że została też zapewniona pomoc psychologiczna do osób poddanych kwarantannie oraz ich rodzin.

- Dodatkowo w SGSP wprowadzono procedury dla osób powracających z urlopów lub przepustek, które do chwili zbadania przez lekarza poddawane są izolacji w wydzielonych pomieszczeniach i nie mogą przebywać razem z innymi osobami – zaznaczył nadbryg. Paweł Kępka.

KMP.071.4.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski