Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przeciwdziałanie torturom i innym formom złego traktowania wobec osób zatrzymanych przez Policję. Szkolenie KMPT dla funkcjonariuszy dolnośląskiej Policji

Data:

15-16 grudnia 2022 r. Magdalena Dziedzic oraz Michał Żłobecki z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili szkolenie „Działalność KMPT i przeciwdziałanie złemu traktowaniu w policyjnych miejscach zatrzymań”, skierowane do komendantów oraz naczelników Wydziałów Prewencji jednostek należących do dolnośląskiego garnizonu Policji. W spotkaniu udział wzięła również przedstawicielka Biura Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu – Sylwia Zimoch.

Prowadzący przedstawili informacje dotyczące roli Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w zapobieganiu stosowania przemocy wobec osób pozbawionych wolności. Zaprezentowali także rys historyczny i prawny dotyczący zakazu stosowania tortur oraz wszelkich form złego traktowania na gruncie międzynarodowym i krajowym, a także wskazali na różnice pomiędzy torturami, a nieludzkim oraz poniżającym traktowaniem. Szczegółowemu omówieniu podlegały także kwestie dotyczące znaczenia prewencyjnych wizytacji KMPT w miejscach detencji oraz sposobu ich prowadzenia.

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu zaprezentowali również wybrane wnioski płynące z wizytacji policyjnych miejsc zatrzymań w ostatnich latach, wskazali też na problemy o charakterze systemowym i zaobserwowane w czasie wizytacji pozytywne praktyki. Prowadzący udzielili także odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

W dalszej części spotkania przybliżono założenia tzw. Zasad Mendeza – opublikowanego w 2021 r. modelu prowadzenia policyjnych przesłuchań i rozpytań, w oparciu o poszanowanie podstawowych praw osób zatrzymanych oraz zasad: domniemania niewinności i prawdy obiektywnej.

W ramach szkolenia omówiona została ekspertyza sporządzona na wniosek Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, dotycząca prowadzenia policyjnych interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub pod wpływem środków psychoaktywnych. Prowadzący odnieśli się ponadto do opublikowanego w ostatnim czasie opracowania dotyczącego prawomocnych wyroków sądowych w sprawach dotyczących tortur, wskazując na przykładzie orzeczeń, obszary ryzyka identyfikowane przez KMPT.

Szkolenie dla funkcjonariuszy, odbyło się w ramach rozpoczętej w grudniu 2018 r. kampanii społecznej „Państwo bez tortur”, której celem jest podniesienie świadomości oraz budowanie braku społecznej akceptacji dla stosowania tortur lub innych form złego traktowania. Kampania realizowana jest w ramach działalności edukacyjnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński