Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak pomagać ofiarom przemocy – spotkanie ekspertów BRPO i „Niebieskiej Linii”

Data:

W siedzibie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie, w dniu 11 lipca br., odbyło się spotkanie z udziałem  Wioletty Lewickiej-Szostak, dyrektorki Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków i pracowników Zespołu, nawiązujące do narady zorganizowanej w czerwcu w BRPO, w ramach szkolenia Koalicji Infolinii, której przewodnim tematem była pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.

Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń, zarówno z zakresu działania RPO i pracy poszczególnych Zespołów na rzecz osób pokrzywdzonych przemocą, jak też specyfice działania Ogólnopolskiego Pogotowia „Niebieska Linia”. Pracownicy „Niebieskiej Linii” zaprezentowali konkretne przykłady spraw, z jakimi zwracają się rozmówcy, zwracając uwagę nie tylko na potrzebę prawnego czy psychologicznego wsparcia ze strony specjalistów, ale także dużej empatii w kontaktach z osobami doświadczającymi przemocy oraz zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań.

Stowarzyszenie pod tym kątem prowadzi nabór i szkolenie wolontariuszy (studentów ostatnich lat studiów na wydziałach psychologii, pedagogiki, nauk społecznych), którzy pod nadzorem certyfikowanych specjalistów do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie zdobywają potrzebne umiejętności. Innym, równie cennym kierunkiem działania, na który jest duże społeczne zapotrzebowanie, jest praca terapeutyczna  z osobami uwikłanymi w przemoc, indywidualna i grupowa. Pracownicy „Niebieskiej Linii” tworzą i realizują też programy profilaktyczne, dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowane  do młodzieży szkolnej.

Doceniając dotychczasową działalność RPO w upowszechnianiu wiedzy o ofertach, infoliniach i telefonach pomocowych, w tym Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,  stowarzyszenie ze swej strony zaprosiło do kontaktów także pracowników BRPO , w ramach prowadzonych konsultacji dla osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Konsultacje telefoniczne  można uzyskać pod numerem 22-250-63-12, w środy w godzinach 10 – 13, a konsultacje mailowe ,kierując zapytania pod adres – koordynatorzy@niebieskalinia.info

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk