Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informatyzacja działalności urzędów

Data:

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wdrażania wybranych wymogów odnoszących się do interoperacyjności, bezpieczeństwa systemów oraz wymiany informacji w niektórych gminach (Informacja o wynikach kontroli wdrażania wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz Krajowych Ram Interoperacyjności na przykładzie niektórych urzędów gmin miejskich i miast na prawach powiatu, raport zatwierdzony przez Prezesa NIK w dniu 2 lutego 2015 r., KAP-4101-002-00/2014). Celem wprowadzonych przepisów dotyczących interoperacyjności jest stworzenie warunków do współdziałania ze sobą systemów informatycznych jednostek realizujących zadania publiczne. Właściwe regulacje mają zapewnić szybką wymianę informacji wewnątrz danego urzędu, wymianę z innymi urzędami, a także z obywatelami.

Część wniosków pokontrolnych została skierowana do Ministra Administracji i Cyfryzacji i z tego względu Rzecznik zwrócił się do Ministra pismem z dnia 18 września 2015 r. z prośbą o przedstawienie informacji o działaniach podjętych w wyniku analizy raportu NIK.

W odpowiedzi Ministerstwo przedstawiło szczegółowe wyjaśnienia odnoszące się do już podjętych i podejmowanych działań. W ocenie Rzecznika, działalność Ministerstwa zasługuje na aprobatę. Należy jednak pamiętać, że wdrożenie wszystkich wymogów Krajowych Ram Interoperacyjności oraz dalsze informatyzowanie działalności urzędów wymaga ścisłej współpracy wielu podmiotów, tak aby wprowadzone rozwiązania w rezultacie doprowadziły do lepszego załatwiania spraw obywateli.

Dla Rzecznika szczególne znaczenie ma kwestia dostępności działających już i tworzonych portali podmiotów publicznych, o której mówimy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do treści portalu, mogą je zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem. Dostępność portali ma szczególne znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Temat ten był poruszony przez Rzecznika w raporcie Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo wskazało, że zostały uruchomione środki z rezerwy celowej, które zostały przeznaczone na dofinansowanie 126 wniosków o wsparcie. Jednakże stopień dostępności stron internetowych, mimo obowiązku ich dostosowania do 30 maja 2015 r., nadal nie jest zadowalający.

Powyższa sprawa pozostaje w zainteresowaniu Rzecznika, który będzie w dalszym ciągu analizował podejmowane przez administrację państwa działania.

 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP