Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Główny Koordynator do spraw wdrożenia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich ustawy o ochronie sygnalistów

Data:

Głównym Koordynatorem do spraw wdrożenia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich ustawy o ochronie sygnalistów jest Marcin Malecko.

Do zadań Głównego Koordynatora ds. wdrożenia w RPO ustawy o ochronie sygnalistów należy:

  • koordynacja przygotowań Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie wyzwań prawnych, organizacyjnych i informatycznych stojących przed Biurem, wynikających z projektu ustawy o ochronie sygnalistów;
  • przedstawianie Rzecznikowi Praw Obywatelskich rekomendacji w zakresie podejmowania niezbędnych działań prawnych, organizacyjnych i informatycznych, w tym przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich niezbędnych procedur;
  • planowanie i wdrażanie nałożonych na Rzecznika Praw Obywatelskich i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich dodatkowych kompetencji polegających na przyjmowaniu tzw. zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa, dokonywaniu ich wstępnej weryfikacji, przekazywania organom publicznym właściwym do podjęcia działań następczych bądź przyjmowaniu i rozpatrywaniu, gdy żaden inny organ nie jest właściwy do podjęcia działań następczych;
  • opracowanie i prowadzenie systemu wsparcia, informowania i poradnictwa w zakresie ochrony praw sygnalistów i osób, których dotyczą zgłoszenia;
  • opracowanie procedury przyjmowania i agregowania sprawozdań cząstkowych przesyłanych przez tzw. organy publiczne oraz rekomendowanie rozwiązań w tym zakresie;
  • opracowanie procedury sporządzania i przedstawiania Komisji Europejskiej sprawozdań zawierających dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych za dany rok kalendarzowy, na podstawie sprawozdań cząstkowych, o których mowa w ust. 5;
    przygotowywanie materiałów i sprawozdań w zakresie ochrony sygnalistów na komisje parlamentarne;
  • udział w konferencjach, spotkaniach, seminariach i innych wydarzeniach poświęconych problematyce ochrony sygnalistów;
  • realizowanie zleconych przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Dyrektora Generalnego Biura innych zadań w zakresie ochrony sygnalistów.

Główny Koordynator do spraw ochrony sygnalistów przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Biura, w tym jest Przewodniczącym Zespołu roboczego do spraw wypracowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich rozwiązań wynikających z projektowanej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, powołanego na podstawie zarządzenia Nr 8/2024 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 1 marca 2024 r.

Nadzór nad działalnością Głównego Koordynatora do spraw ochrony sygnalistów sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich.
 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Publikacja informacji
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP