Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Główny Koordynator do spraw wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami

Data:

Głównym Koordynatorem do spraw wdrażania postanowień Konwencji (może posługiwać się zamiennie nazwą „Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw praw osób z niepełnosprawnościami”) jest Monika Wiszyńska-Rakowska

Do zadań Głównego Koordynatora należy koordynowanie podejmowanych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich działań dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami i ich inicjowanie, w szczególności:

  • podejmowanie działań mających na celu wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „Konwencją”, a także upowszechnianie wiedzy o niej; 
  • koordynowanie opracowywania projektów stanowisk Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami, w szczególności wystąpień do organów, organizacji lub instytucji, w których działalności Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela z zakresu praw osób z niepełnosprawnościami oraz opinii dotyczących obowiązujących lub projektowanych regulacji w tym zakresie; 
  • koordynowanie współdziałania Rzecznika Praw Obywatelskich z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 
  • przedkładanie propozycji dotyczących inicjowania strategicznie ważnych postępowań sądowych i administracyjnych lub przystępowania do już toczących się postępowań z zakresu praw osób z niepełnosprawnościami. 

Główny Koordynator przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w szczególności:

  • z Zespołem do spraw Równego Traktowania – w zakresie sporządzania sprawozdania z wykonywania przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji w terminach określonych w art. 35 ust. 1 i 2 Konwencji; 
  • z Zespołem do spraw Prezydialnych i Zrównoważonego Rozwoju Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Główny Koordynator bierze udział w posiedzeniach Komisji Ekspertów i innych organów powołanych na podstawie § 10a Statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, które zajmują się prawami wyrażonymi w Konwencji. 

Nadzór nad działalnością Głównego Koordynatora sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP