Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Główny Koordynator do spraw rozwoju zasobów ludzkich i kultury organizacyjnej Biura RPO

Data:

Głównym Koordynatorem do spraw rozwoju zasobów ludzkich i kultury organizacyjnej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich jest Monika Malinowska.

Do zadań Głównego Koordynatora do spraw rozwoju zasobów ludzkich i kultury organizacyjnej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich należy koordynowanie podejmowanych w Biurze RPO działań związanych z poprawą warunków i atmosfery pracy w Biurze oraz inicjowanie i udział w inicjatywach wewnętrznych i zewnętrznych mających na celu promowanie zdrowego stylu pracy, a także zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance).

Główny Koordynator w szczególności:

 • opracowuje i upowszechnia instrumenty promujące zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy;
 • bierze udział w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 • inicjuje udział Biura w projektach dotyczących zasobów ludzkich i zarządzania Biurem;
 • bierze udział w komisjach rekrutacyjnych, które prowadzą nabory na wolne stanowiska pracy w Biurze;
 • bierze udział w konferencjach i seminariach poświęconych problematyce rozwoju zasobów ludzkich i kultury organizacyjnej pracodawcy;
 • współpracuje z Zespołem do spraw Prezydialnych i Współpracy Międzynarodowej w zakresie wdrażania zmian dotyczących skutecznej komunikacji wewnętrznej;
 • wspiera kierunki przywództwa osób kierujących jednostkami organizacyjnymi Biura w zakresie rozwoju umiejętności zarządzania, w szczególności poprzez rekomendowanie działań prorozwojowych i szkoleniowych;
 • opracowuje i wdraża efektywne procedury onboardingu i outboardingu pracowników Biura we współpracy z jednostką właściwą do spraw kadrowych oraz z kierującymi właściwymi jednostkami organizacyjnymi Biura;
 • współpracuje z Dyrektorem Generalnym Biura w zakresie bieżącego opracowywania i analizowania danych dotyczących efektywności pracy jednostek organizacyjnych Biura oraz przedstawia wnioski racjonalizatorskie w tym zakresie;
 • współpracuje z Dyrektorem Generalnym Biura i jednostką właściwą do spraw kadrowych w zakresie opracowywania nowych rozwiązań prawnych dotyczących wynagradzania pracowników Biura;
 • wspiera osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi w zakresie opracowania i wdrożenia systemu ewaluacji pracowników i rozliczania ich z ilości i jakości wykonywanych zadań.

Główny Koordynator przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Biura RPO.

Nadzór nad działalnością Głównego Koordynatora do spraw rozwoju zasobów ludzkich i kultury organizacyjnej Biura RPO sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Monika Malinowska - absolwentka Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego, prawniczka i nauczycielka wychowania fizycznego. Finalistka konferencji People Innovation, jako jedyna (2022) reprezentująca wdrożone w administracji rozwiązania w obszarze HR (zarządzania ludźmi). Certyfikowana menedżerka zdrowia… i joginka. Ekspertka w obszarze rozwoju kompetencji liderskich i przywódczych, profesjonalny coach. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Wielbicielka białej ceramiki. Pasjonatka pozytywnej psychologii i propagatorka well-beingu. Dużą uwagę w procesie zarządzania przykłada do wpierającego kształtowania kultury organizacji oraz zdrowia zatrudnionych.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Publikacja informacji
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP