Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Fundacja Dzieci Niczyje

Data:

2011-10-24

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku. Jej inicjatorką była Alina Margolis-Edelman.

Fundacja zajmuje się przede wszystkim ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą małoletnim ofiarom przemocy i wykorzystywania seksualnego, a także ich rodzinom i opiekunom. 

W placówkach prowadzonych przez Fundację udzielana jest pomoc psychologiczna, medyczna i prawna. Prowadzone są działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych w charakterze świadków. Działają programy profilaktyki krzywdzenia dzieci przez dorosłych oraz rówieśników m.in. program przeciwdziałania zagrożeniom w Internecie oraz program wsparcia rodziców przeżywających trudności w wychowaniu dzieci. Organizowane są specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego m.in. dla członków zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzone są również badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę podejmowanych działań.

W 2011 r. Fundacja Dzieci Niczyje wraz z Fundacją Zeszytów Literackich ustanowiły Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman.

Programy realizowane przez Fundację to m.in.:

  • Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” - zadaniem placówki jest stosowanie i upowszechnianie nowatorskich w Polsce metod postępowania w przypadkach przestępstw wobec dzieci.
  • Praskie Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman - pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.
  • Dobry Rodzic – Dobry Start - program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci (w wieku od 0 do 3 lat), którego celem jest wsparcie rodziców/opiekunów w wychowywaniu bez przemocy i promowanie dobrego rodzicielstwa.
  • Dziecko – Świadek Szczególnej Troski - program na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych.
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 - służy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.
  • Dziecko w sieci - program zajmujący się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie.
  • Dzieciństwo bez krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Wschodniej.
  • Program na rzecz dzieci – ofiar handlu i dzieci cudzoziemskich bez opieki.
Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-06-17 12:27:34
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także