Elektroniczna Skrzynka Podawcza Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /RPO/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Biura Rzecznika Praw Obywatelskich  jest dostępnym publicznym środkiem komunikacji elektronicznej służącym do przekazywania dokumentu elektronicznego do  Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, przy wykorzystaniu elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) (art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565).

Złożenie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wniosku w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej  możliwe jest przy użyciu dedykowanego formularza udostępnionego na platformie ePUAP – po uprzednim zarejestrowaniu, następnie logowaniu się na platformie ePUAP.

Z uwagi na art. 10 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich ( „Wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat, nie wymaga zachowania szczególnej formy, lecz powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolności i praw sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.”  nie jest obowiązkowe posiadanie profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2013-02-13 21:16:05
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2013-02-13 21:16:05
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2019-07-18 09:23:20
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP