Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Efekt spotkania regionalnego w Białymstoku: minister zdrowia zapowiada zmiany dot. przypadków niezgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Data:

Po spotkaniu regionalnym w Białymstoku, Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia w sprawie zasad zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Uczestnicy spotkania regionalnego wskazywali bowiem na dotkliwość przyjętych w tym zakresie rozwiązań.

W odpowiedzi Minister Zdrowia zgodził się z RPO, że brak zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny nie powinien rodzić negatywnych konsekwencji, polegających na udzieleniu takiej osobie świadczeń zdrowotnych poza powszechnym ubezpieczeniem i obciążeniem jej kosztami leczenia.

Minister poinformował o trwających pracach nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmierzają one do odstąpienia od obowiązku uiszczania kosztów świadczeń i windykacji przez Fundusz należności z tego tytułu w przypadku, gdy jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Odstąpienie od windykacji nastąpi wówczas, gdy we wskazanych w ustawie terminach, dopełniony zostanie obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk