Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja ze względu na wiek w obszarze zatrudnienia

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:
Cel badawczy wszystkich proponowanych tematów można określić jako podjęcie kroków (na podstawie gruntownej analizy zarówno obowiązującego prawa, jak i praktycznych sposobów jego realizacji), zmierzających do skutecznego przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji we wskazanych obszarach. Celem badań (uwzględniających również standardy międzynarodowe, w tym orzecznictwo międzynarodowych organów kontrolnych przestrzegania praw człowieka) powinno być wskazanie konkretnych postulatów zmian prawa i praktyki.

Uzasadnienie:
Dyskryminacja ze względu na wiek, której najpoważniejsza i dominującą formą jest dyskryminacja osób starszych w zatrudnieniu, jest problemem wpływającym na całą strukturę społeczną, w tym strukturę zatrudnienia. Ponadto, ze względu na przewidywane zmiany demograficzne, problem ten będzie narastał w ciągu kolejnych lat. Problem ten jest podejmowany w pracach m.in. RPO, jednak nadal w sposób niewystarczający. Ma on zasadniczy wpływ na dyskryminowaną grupę społeczną, wpływając na cały szereg kluczowych aspektów jej funkcjonowania na zasadach równości z innymi członkami społeczeństwa.


Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk