Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja w dostępie do pomocy prawnej osób pochodzących z terenów wiejskich

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:

Celem byłoby zbadanie dostępu do pomocy prawnej osób pochodzących i zamieszkujących tereny wiejskie. Aby zdiagnozować sytuację w tym zakresie konieczne jest, po pierwsze, rzetelne określenie skali problemu, ustalenie przyczyn trudności z dostępem do pomocy prawnej wśród tej kategorii osób. W efekcie, na bazie zgromadzonej wiedzy, możliwe będzie określenie metod przeciwdziałania dyskryminacji w tym zakresie.

Uzasadnienie:

Pomoc prawna jest istotnym elementem zabezpieczającym realizację podstawowych praw człowieka i praw obywatelskich. Z tego względu nierówności w dostępie do pomocy prawnej, w praktyce, prowadzą bardzo często do marginalizacji i wykluczenia społecznego. Problematyka analizowana w ramach badań ma także zasadnicze znaczenie w kontekście toczących się od kilkunastu lat prac nad przepisami regulującymi dostęp do bezpłatnej informacji i pomocy prawnej.

Fundacja Pro Re Publica

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk