Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Prezydenta Wrocławia oraz Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu ws. demonstracji przeciwko uchodźcom

Data:

Zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziły informacje o przebiegu odbywających się w ostatnim czasie, również na terenie Wrocławia, zgromadzeń publicznych mających na celu negatywne wyrażenie stanowiska wobec planów przyjęcia przez Polskę migrantów, w szczególności muzułmanów. Prezentowane podczas tych zgromadzeń zachowania, w tym niektóre wypowiedzi uczestników demonstracji, przekraczają granice wolności słowa, a nawet mogą być uznane za wypełniające znamiona czynu zabronionego, w szczególności znieważenia grupy ludności z powodu przynależności narodowej czy wyznaniowej lub nawoływania do nienawiści na tle różnic etnicznych czy wyznaniowych. Konieczne jest wzmożenie wysiłków organów państwa w celu przeciwstawienia się rosnącej fali nienawiści wobec osób uznawanych za „obce” lub „inne” z powodu swego pochodzenia czy wyznania. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na organach ścigania, niemniej jednak również władze samorządowe powinny odpowiednio oddziaływać na postawy społeczne poprzez m.in. wspieranie działań edukacyjnych, upowszechniających postawy szacunku, tolerancji i otwartości wśród ogółu społeczeństwa. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie informacji o działaniach podjętych w sprawie przez Policję i Prezydenta Miasta.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP