Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Prezydent m.st. Warszawy oraz Rzecznika Praw Pacjenta ws. informacji dotyczących podejrzenia przeprowadzenia zabiegu aborcji niezgodnie z prawem

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezydent m.st. Warszawy oraz do Rzecznik Praw Pacjenta z prośbą o informacje na temat czynności podjętych w związku z podejrzeniem przeprowadzenia w szpitalu zabiegu aborcji wbrew przepisom ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Zgodnie z informacjami przekazanymi w mediach na świat przyszło żywe dziecko, któremu nie udzielono pomocy, co w konsekwencji doprowadziło do zgonu noworodka.

W sprawie tej mogło dojść do naruszenia konstytucyjnego prawa do życia, a także niektórych praw pacjenta, w tym prawa do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia, a także prawa do poszanowania intymności i godności. Uzasadnione wątpliwości może budzić zachowanie personelu szpitala z uwagi na ustawowy obowiązek niezwłocznego udzielenia pomocy przez lekarza w przypadku zagrożenia utraty życia, jak również obowiązek sprawowania opieki nad pacjentem oraz podejmowania w razie konieczności medycznych czynności ratunkowych przez pielęgniarki i położne.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP