Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Prezesa Rady Ministrów ws. przepisów dotyczących uboju rytualnego

Data:

Do Rzecznika wpłynęły skargi Muzułmańskiego Związku Religijnego RP oraz Europejskiego Związku Żydów w sprawie obowiązujących w Polsce przepisów w kwestii uboju rytualnego. Do 31 grudnia 2012 r. kwestię uboju rytualnego na terytorium Polski regulował przepis rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Przepis ten został jednak uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z ustawą o ochronie zwierząt, a także z Konstytucją RP.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. kwestia uboju rytualnego nie jest regulowana wyłącznie przepisami prawa krajowego, ale również przepisami prawa unijnego. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania stanowi, że w przypadku zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne wymogi dotyczące ogłuszania zwierząt przed ich uśmierceniem nie mają zastosowania, pod warunkiem, że ubój ma miejsce w rzeźni. W Polsce natomiast obowiązuje całkowity zakaz uboju zwierząt bez ogłuszania. Zdaniem Rzecznika konieczne jest podjęcie odpowiednich prac legislacyjnych w celu kompleksowego uregulowania dokonywania uboju rytualnego w Polsce. Podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych, jak też określenie koniecznego wyważenia różnych racji, należy do Rady Ministrów. Ewentualna propozycja zmian prawa powinna być również zgodna z rozporządzeniem unijnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o ustosunkowanie się do przedstawionej sprawy, a także poinformowanie o planowanych w tym zakresie działaniach Rady Ministrów.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP