Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MZ ws. zarządzenia Prezesa NFZ dot. rozpatrywania skarg i wniosków w NFZ

Data:

W wystąpieniu Rzecznik porusza problem zgodności z prawem powszechnie obowiązującym Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia. Za niezgodny z prawem należy uznać przepis omawianego Zarządzenia, uzależniający rozpoznanie skargi wniesionej drogą elektroniczną, która nie jest anonimowa, od potwierdzenia złożenia tej skargi na piśmie w określonym terminie.

Przyjęte rozwiązanie pozostaje w sprzeczności z treścią rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, a także nie spełnia konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego i zasady legalizmu.

Przyjęta regulacja wewnętrzna arbitralnie ogranicza konstytucyjne prawo do składania petycji, skarg i wniosków. Ponadto kwestionowany przepis w sposób niezgodny z Konstytucją nakłada – jako akt prawa wewnętrznego adresowany do komórek organizacyjnych NFZ – dodatkowe obowiązki na obywateli. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie działań w celu wyeliminowania z obrotu prawnego kwestionowanej regulacji zawartej w Zarządzeniu Prezesa NFZ.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP