Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MZ ws. wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. klauzuli sumienia

Data:

W wyroku z dnia 7 października Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 12/14) stwierdził niezgodność art. 39 zdanie pierwsze ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty  z Konstytucją.  Tym samym z dniem wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego brak będzie podmiotu zobowiązanego do wskazania pacjentowi, któremu lekarz powołując się na klauzulę sumienia odmówił wykonania określonego świadczenia, realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym. Brak omawianego mechanizmu stwarza realne zagrożenie możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego oraz narusza konstytucyjne prawo jednostki do ochrony zdrowia. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o podjęcie pilnych działań legislacyjnych.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP