Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MSW ws. działań na rzecz realizacji zasady równego traktowania

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich, zgodnie z ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, wykonuje zadania dotyczące realizacji zasady równego traktowania jako organ niezależny. W zakresie tych zadań pozostaje monitorowanie równego traktowania wszystkich osób. Przyjęty przez Radę Ministrów w grudniu 2013 r. „Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016” jest kluczowym dokumentem określającym konkretne działania z zakresu równego traktowania i niedyskryminacji oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Jednym z podstawowych obszarów działania określonych w Programie jest przeciwdziałanie przemocy i zwiększenie ochrony osób doświadczających przemocy. Niektóre ze wskazanych w tym obszarze celów (podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy wobec osób o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym lub narodowym oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy wobec osób LGBT) mają zostać osiągnięte poprzez działania Ministra Spraw Wewnętrznych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przekazanie danych liczbowych dotyczących prowadzonego przez Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka monitoringu przestępstw z nienawiści oraz opracowanej w oparciu o te dane charakterystyki zjawiska. Rzecznik prosi także o poinformowanie, czy prowadzone czynności dały podstawy do sformułowania postulatów w zakresie zmian organizacyjnych lub legislacyjnych, mających na celu podniesienie poziomu ochrony prawnej grup narażonych na dyskryminację.

Nawiązując do wystąpienia z dnia 22 lipca 2014 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych, Rzecznik prosi o powiadomienie, czy podjęto dalsze prace w kierunku utworzenia systemu zintegrowanego monitoringu incydentów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, homofobicznym, czy też innych zdarzeń o podłożu dyskryminacyjnym. Postulat utworzenia takiego systemu Rzecznik podnosi już od kilku lat. Jednocześnie Rzecznik prosi o przedstawienie wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z kampanii informacyjnej po nazwą „Rasizm. Walczę nie milczę”, skierowanej do obywateli państw trzecich przebywających na terenie Polski, zrealizowanej w ramach projektu „Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw”. Rzecznika interesuje przede wszystkim, czy doświadczenia z tego projektu wskazują na potrzebę intensyfikacji określonych działań i kierunków interwencji w omawianym obszarze przemocy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie poruszonych zagadnień.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP