Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MS ws. zapewnienia pozbawionym wolności warunków do należytej higieny osobistej

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymała wniosek od skazanego, który sygnalizuje, że niektóre regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych są dyskryminujące.

Zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku do rozporządzenia, niezatrudniony mężczyzna ma prawo otrzymać w ciągu miesiąca 100 gramów mydła, natomiast niezatrudniona kobieta 200 gramów. Zgodnie z przepisami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminów organizacyjno-porządkowych wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności, zarówno osadzeni mężczyźni, jak i kobiety, mają obowiązek utrzymywać należytą czystość osobistą. Wydaje się zatem, że powinni otrzymywać w takiej samej ilości potrzebne do tego środki higieny. Wprawdzie zgodnie z przepisami regulaminów organizacyjno-porządkowych osadzeni mężczyźni korzystają co najmniej raz w tygodniu z ciepłej kąpieli, a osadzone kobiety dwa razy w tygodniu, jednak nie może to stanowić uzasadnienia dla zróżnicowania ilości mydła wydawanego osadzonym. W ocenie Rzecznika powyższe zróżnicowanie narusza konstytucyjną zasadę równości.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie dokonania stosownej nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

II.517.5181.2014

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk