Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. składania zażaleń na postanowienia straży gminnej w sprawach dotyczących wykroczeń

Data:

Przepisy nie wskazują w sposób wyraźny, który podmiot jest uprawniony do rozpatrywania zażaleń na postanowienia straży gminnej w sprawach dotyczących wykroczeń. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o doprecyzowanie obowiązujących regulacji.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, osoba, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia może złożyć zażalenie do organu nadrzędnego, jeżeli wniosek o ukaranie nie został wniesiony. Wątpliwości pojawiają się w sytuacji, gdy organem, który nie wystąpił z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia jest straż gminna.

Nadzór nad działalnością straży gminnej pełni wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji, ale trudno uznać te organy za właściwe do rozpatrywania zażaleń na decyzje procesowe straży gminnej. Przepisy ustawy o strażach gminnych przewidują możliwość złożenia zażalenia do prokuratora na czynności dokonywane przez strażnika, jednak powstają wątpliwości czy ich zastosowanie byłoby zgodne z regulacjami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, które stanowią o złożeniu zażalenia do organu nadrzędnego.

 

Zobacz też relacja ze spotkania regionalnego RPO, gdzie został zgłoszony ten problem: www.rpo.gov.pl/rpo-w-kielcach-rzecznik-pyta-o-najważniejsze-problemy

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP