Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MS ws. przeprowadzania badań na obecność alkoholu w organizmie skazanego

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osób pozbawionych wolności, przebywających w jednostkach penitencjarnych, dotyczące odmowy weryfikacji za pomocą badań laboratoryjnych wyniku nieinwazyjnych badań na obecność w organizmie skazanego alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Wynik badania nieinwazyjnego uznaje się za ostateczny, co przesądza o dalszym postępowaniu w sprawie. Skazanemu wymierza się karę dyscyplinarną, a komisja penitencjarna podejmuje decyzję o zmianie dotychczasowej grupy klasyfikacyjnej i skierowaniu skazanego do zakładu karnego typu zamkniętego, co często prowadzi do przetransportowania do jednostki znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania najbliższych. Obecnie skazany nie ma możliwości udowodnienia, że nie zgadzał się z wynikiem badania.

Zdaniem Rzecznika powinno się umożliwić osobie badanej złożenie pisemnych uwag dotyczących przeprowadzenia badania nieinwazyjnego. Ponadto konieczne jest stosowanie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji, które przewidują obligatoryjne stosowanie badań laboratoryjnych w sytuacji, gdy skazany kwestionuje wyniki badań nieinwazyjnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

II.517.1656.2014

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk