Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MS ws. braku obowiązku uzasadnienia decyzji o odwołaniu z funkcji kuratora

Data:


W związku ze skargami wpływającymi do Biura RPO, Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na brak obowiązku uzasadnienia decyzji o odwołaniu z funkcji kuratora, wynikający z obecnego kształtu ustawy o kuratorach sądowych. Osobie odwołanej nie przysługuje prawo do weryfikacji zasadności decyzji w ramach kontroli instancyjnej. Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do Krajowej Rady Sądownictwa, która opowiedziała się za wprowadzeniem w ustawie o kuratorach sądowych drogi odwoławczej od decyzji prezesa sądu. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podzieliło jednak stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich co do zasadności wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących wskazanej materii. Uznano, iż dobrą praktyką w zakresie odwoływania z funkcji kuratora społecznego powinno być jasne i rzetelne podawanie uzasadnienia przez prezesów sądów rejonowych ze wskazaniem podstawy prawnej, tj. jednej lub kilku przyczyn wymienionych w ustawie o kuratorach sądowych oraz zwięzłego przytoczenia faktów. Rzecznik uważa jednak, że w celu zagwarantowania skutecznej ochrony wolności i praw człowieka i obywatela konieczne jest rozwiązanie wskazanego problemu na płaszczyźnie legislacyjnej, poprzez zapewnienie obywatelom odwołanym z funkcji kuratora społecznego weryfikowalności tego typu decyzji na drodze kontroli instancyjnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP