Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Ministra Spraw Wewnętrznych ws. sytuacji migrantów – obywateli UE, którzy nie mogą uregulować kwestii pobytu w Polsce

Data:
Tagi: ue

W kolejnym wystąpieniu dotyczącym sytuacji cudzoziemców pochodzących z państw członkowskich UE, którzy z powodu złej kondycji materialnej, niezdolności do podjęcia zatrudnienia i braku ubezpieczenia zdrowotnego nie są w stanie spełnić przesłanek do nabycia prawa pobytu na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub prawa stałego pobytu, Rzecznik wyraża wątpliwość, czy w podejściu państwa polskiego do migrantów znajdujących się w takiej sytuacji nie istnieje pewna luka. Odpowiedź udzielona przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wcześniejsze wystąpienie w tej sprawie nie zawiera merytorycznego stanowiska. Za nieporozumienie Rzecznik uznaje wykładnię przepisu ustawy o działach administracji rządowej, która ogranicza właściwość resortu w sprawach migracji do kwestii związanych z wjazdem i pobytem na terytorium Polski cudzoziemców spoza UE. Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP