Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. warunków przyznawania pomocy finansowej młodym rolnikom

Data:
Tagi: prawo rolne

W czerwcu 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpienie dotyczące zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, dokonanych rozporządzeniem z dnia 27 września 2011 r.

Osoby zgłaszające się do Biura Rzecznika skarżyły się na wprowadzoną zmianę rozporządzenia, która ich zdaniem narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego poprzez działanie prawa wstecz.

Omawiana zmiana rozporządzenia polegająca na skróceniu obowiązkowego ubezpieczenia w KRUS z 3 lat do 1 roku w 2011 r. i objęciu tą zmianą beneficjentów z naborów przeprowadzonych w latach wcześniejszych, a co za tym idzie nałożeniu na nich sankcji za nieprzedłożenie w odpowiednim terminie zaświadczenia z KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu, budzi wątpliwości konstytucyjne. Nieprzedłożenie zaświadczenia może bowiem wynikać z wprowadzonej zmiany rozporządzenia, która nie obowiązywała jeszcze w momencie przyznania pomocy finansowej określonym beneficjentom i nałożenia na nich obowiązku wykonania określonych zobowiązań. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP